آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

سیب موز: قرار است اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج برای پسران اجباری شود و دخترها تنها اجازه بله گفتن به کسانی را داشته باشند که دوره سه ماهه مهارت های ازدواج را گذرانده باشد.

به گزارش سیب موز:

آکا ایران: از این روی، یک عدد آزمون اختصاصی طراحی کرده ایم تا در پایان دوره، جوانان را با آن محک بزنند و گواهینامه ازدواج را به کسانی بدهند که در پاسخگویی امتیاز خوبی کسب کرده باشند.

در جاده زندگی مشترک، هر یک از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟

آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

سیب موز: آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

الف. فرمان زندگی را از همان اول، خودت به دست بگیر

ب. اگر پرسپولیسی هستی آن گاه همسرت نباید استقلالی باشد

آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج! 2

الف. انتخاب همسر از بین آدمهای برجسته

ب. شکم برجسته ممنوع!