آهای چهارشنبه سوری … (شعر طنز)

سیب موز: آهای چهارشنبه سوری … (شعر طنز)

آهای چهارشنبه سوری … (شعر طنز)

سیب موز: آهای چهارشنبه سوری … (شعر طنز)

آهای چهارشنبه سوری … (شعر طنز)

آهای چهارشنبه سوری … (شعر طنز) 2 آهای چهارشنبه سوری … (شعر طنز) 3

به گزارش سیب موز: رسیدی و پر از شادی و شوری

آهای چارشنبه سوری!

شنیدم با جوانان جفت و جوری

آهای چارشنبه سوری!

بساط «سرخی تــو، زردی من»

سر هر کوی وبرزن

تو هم چون مردمــان غرق سروری

آهای چارشنبه سوری!

مش اصغر توی چادر دیدنی شد

پی قاشق زنی شد

که باشد استتار اینجا ضروری!

آهای چارشنبه سوری!

یکی از جیغ و داد اهل کوچه

کند دندان قروچه

بگوید: داد از این حد بی شعوری!

آهای چارشنبه سوری!

بر اعصــــــابش زند یکریز تقّه

هیاهــــــــوی ترقّه

ندارد بیش از این تاب صبــوری

آهای چارشنبه سوری!

مقصــر من نمی گویم تـو هستی

ولی از بمب دستی

چه چشمانی که شد محکوم کوری

آهای چارشنبه سوری!

امید است اینکه با شادی معقول

همه خوشحال و شنگول

کنیم از شیوه ی این عده دوری

آهای چارشنبه سوری!

- پورتال آسمونی Asemooni.com <!-- Begin Asemooni.com Advertise System-->

آهای چهارشنبه سوری … (شعر طنز) 4