دردسرهای اجرای پزشک خانواده

سیب موز دردسرهای اجرای پزشک خانواده

سرویس اجتماعی

نمایندگان مجلس براین باورند که اجرای پایلوت پزشک خانواده نتوانسته به اهداف مدنظر خود دست یابد؛ موضوعی که در صورت شناسایی نقاط ضعف، می توانست در کل کشور تسری یافته و باعث کنترل هزینه های درمان شود.

سه شنبه 23 شهریور 1395 ساعت 10:30

دردسرهای اجرای پزشک خانواده

سیب موز: دردسرهای اجرای پزشک خانواده