مجلس در پی ساماندهی نحوه تملک اموال غیرمنقول از سوی اتباع بیگانه/داشتن مجوز اقامت شرط اولیه تملک

سیب موز مجلس در پی ساماندهی نحوه تملک اموال غیرمنقول از سوی اتباع بیگانه/داشتن مجوز اقامت شرط اولیه تملک

سرویس اجتماعی

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس داشتن مجوز اقامت و همچنین دارا بودن صلاحیت های فردی و امنیتی را از جمله شروط اولیه تملک املاک توسط اتباع بیگانه دانست.

دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 13:41

مجلس در پی ساماندهی نحوه تملک اموال غیرمنقول از سوی اتباع بیگانه/داشتن مجوز اقام

سیب موز: مجلس در پی ساماندهی نحوه تملک اموال غیرمنقول از سوی اتباع بیگانه/داشتن مجوز اقامت شرط اولیه تملک