جداول و برخی از احکام برنامه ششم توسعه تغییر کرده است/ لزوم بررسی مجدد برنامه ششم در کمیسیون های تخصصی مجلس

سیب موز جداول و برخی از احکام برنامه ششم توسعه تغییر کرده است/ لزوم بررسی مجدد برنامه ششم در کمیسیون های تخصصی مجلس

سرویس اقتصادی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،گفت: لایحه اصلاحی برنامه ششم توسعه با تغییرات محتوایی در برخی از احکام و جداول روبرو بوده بنابراین باید لایحه برنامه ششم که به امضای رئیس جمهور رسیده مجددا در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.

دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 13:39

جداول و برخی از احکام برنامه ششم توسعه تغییر کرده است/ لزوم بررسی مجدد برنامه شش

سیب موز: جداول و برخی از احکام برنامه ششم توسعه تغییر کرده است/ لزوم بررسی مجدد برنامه ششم در کمیسیون های تخصصی مجلس