200 هزارتن ظرفیت پرورش ماهی در قفس در دریایی مازندران/ واردات ماهی با توجه به ظرفیت تولیدماهی درکشور،نادرست است

سیب موز 200 هزارتن ظرفیت پرورش ماهی در قفس در دریایی مازندران/ واردات ماهی با توجه به ظرفیت تولیدماهی درکشور،نادرست است

سرویس اقتصادی

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه ظرفیت پرورش ماهی درقفس در دریای مازندران بالایی 200 هزار تن است،گفت:واردات محصولاتی که در داخل مزیت تولید آن را داریم ،خیانت به اقتصاد کشور است.

دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 13:21

200 هزارتن ظرفیت پرورش ماهی در قفس در دریایی مازندران/ واردات ماهی با توجه به ظر

سیب موز: 200 هزارتن ظرفیت پرورش ماهی در قفس در دریایی مازندران/ واردات ماهی با توجه به ظرفیت تولیدماهی درکشور،نادرست است