مغایرت پروتکل الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک با قانون اساسی/ تحدیداختیارات رهبری و بسیج؛مهم ترین ایرادات پروتکل

سیب موز مغایرت پروتکل الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک با قانون اساسی/ تحدیداختیارات رهبری و بسیج؛مهم ترین ایرادات پروتکل

سرویس اجتماعی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پروتکل الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه مغایر قانون اساسی است، گفت: این پروتکل موجب خدشه به اختیارات رهبری و بی توجهی به بسیج می شود.

دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 09:25

مغایرت پروتکل الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک با قانون  اساسی/ تحدیداختیارات

سیب موز: مغایرت پروتکل الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک با قانون اساسی/ تحدیداختیارات رهبری و بسیج؛مهم ترین ایرادات پروتکل