انتقاد از تغییر در شیوه وصول مهریه در برنامه ششم/ طرح شکایت در سازمان ثبت موجب تضییع حقوق زنان می شود

سیب موز انتقاد از تغییر در شیوه وصول مهریه در برنامه ششم/ طرح شکایت در سازمان ثبت موجب تضییع حقوق زنان می شود

سرویس اجتماعی

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از تغییر در شیوه وصول مهریه زنان در برنامه ششم توسعه، گفت: برای طرح شکایت دردفاتر ثبت، زنان مجبور به پرداخت 5درصد مهریه پیش از ثبت می شوند که این شیوه موجب تضعیف حقوق زنان خواهد شد.

شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 10:14

انتقاد از تغییر در شیوه وصول مهریه در برنامه ششم/ طرح شکایت در سازمان ثبت موجب ت

سیب موز: انتقاد از تغییر در شیوه وصول مهریه در برنامه ششم/ طرح شکایت در سازمان ثبت موجب تضییع حقوق زنان می شود