فروش آب سنگین با مناقصه بین المللی/ضرورت الگو برداری از مناقصات فروش نفت و گاز برای دستیابی به موقیعت مستحکم در بازار

سیب موز فروش آب سنگین با مناقصه بین المللی/ضرورت الگو برداری از مناقصات فروش نفت و گاز برای دستیابی به موقیعت مستحکم در بازار

سرویس سیاسی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی معتقد است مناقصات بین المللی مشابه آنچه برای فروش نفت و گاز داریم، می تواند در فروش آب سنگین مؤثر باشد.

جمعه 12 شهریور 1395 ساعت 12:28

فروش آب سنگین با مناقصه بین المللی/ضرورت الگو برداری از مناقصات فروش نفت و گاز ب

سیب موز: فروش آب سنگین با مناقصه بین المللی/ضرورت الگو برداری از مناقصات فروش نفت و گاز برای دستیابی به موقیعت مستحکم در بازار