قراردادهای جدید نفتی به حیات سیاسی و اقتصادی کشور ضربه می زند/ مدیران نفتی بدون تعصب و براساس مصلحت کشور اظهارنظرکنند

سیب موز قراردادهای جدید نفتی به حیات سیاسی و اقتصادی کشور ضربه می زند/ مدیران نفتی بدون تعصب و براساس مصلحت کشور اظهارنظرکنند

سرویس اقتصادی

عضوکمیسیون انرژی مجلس می گوید: الگوی قرارداد جدید نفتی مورد قبول متخصصان و کارشناسان این امر نیست.

شنبه 30 مرداد 1395 ساعت 09:45

قراردادهای جدید نفتی به حیات سیاسی و اقتصادی کشور ضربه می زند/ مدیران نفتی بدون

سیب موز: قراردادهای جدید نفتی به حیات سیاسی و اقتصادی کشور ضربه می زند/ مدیران نفتی بدون تعصب و براساس مصلحت کشور اظهارنظرکنند