امکانات مدیریت بحران جوابگوی نیاز 500 هزار نفر است نه 8 میلیون جمعیت پایتخت

سیب موز امکانات مدیریت بحران جوابگوی نیاز 500 هزار نفر است نه 8 میلیون جمعیت پایتخت

سرویس اجتماعی

استاندار تهران با تاکید بر اینکه امکانات و تجهیزات فعلی درپایتخت پاسخگوی مدیریت بحران نیست، گفت: امکانات موجود در استان تهران تنها جوابگوی نیاز 500 هزار نفر است.

شنبه 30 مرداد 1395 ساعت 09:38

امکانات مدیریت بحران جوابگوی نیاز 500 هزار نفر است نه 8 میلیون جمعیت پایتخت

سیب موز: امکانات مدیریت بحران جوابگوی نیاز 500 هزار نفر است نه 8 میلیون جمعیت پایتخت