سانسور عجیب چهره بانوان نوازنده در پوستر یک کنسرت

سیب موز: در اقدامی عجیب و بی سابقه، چهره بانوان نوازنده در پوستر یک کنسرت در علی اباد کتول با برچسب پوشانده شد!

سانسور عجیب چهره بانوان نوازنده در پوستر یک کنسرت

سیب موز: سانسور عجیب چهره بانوان نوازنده در پوستر یک کنسرت چهره بانوان نوازنده روی پوستر, پوستر یک کنسرت در علی اباد کتول