تلاش کمیسیون شوراها برای استفاده از تجهیزات بومی در برگزاری انتخابات الکترونیکی

سیب موز تلاش کمیسیون شوراها برای استفاده از تجهیزات بومی در برگزاری انتخابات الکترونیکی

سرویس سیاسی

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: تا جایی که می توانیم از نرم افزارهای مطمئن بومی استفاده خواهیم کرد.

جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 12:48

تلاش کمیسیون شوراها برای استفاده از تجهیزات بومی در برگزاری انتخابات الکترونیکی

سیب موز: تلاش کمیسیون شوراها برای استفاده از تجهیزات بومی در برگزاری انتخابات الکترونیکی