خرید تضمینی نیاز امروز محصول خرما/ کمبود آب برای نخلیات بوشهر بحران زا است

سیب موز خرید تضمینی نیاز امروز محصول خرما/ کمبود آب برای نخلیات بوشهر بحران زا است

سرویس اقتصادی

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه وضعیت آبیاری نخلیات  در دشتستان با بحران  روبرو شده است،گفت:خرما از دست کشاورز به قیمت تمام شده هم خریداری نمی شود.

شنبه 9 مرداد 1395 ساعت 11:42

خرید تضمینی نیاز امروز محصول خرما/ کمبود آب برای نخلیات بوشهر بحران زا است

سیب موز: خرید تضمینی نیاز امروز محصول خرما/ کمبود آب برای نخلیات بوشهر بحران زا است