عملکرد ضعیف دستگاه ها به افزایش آسیب های اجتماعی دامن زده/ مدیریت واحدی در حوزه آسیب های اجتماعی وجود ندارد

سیب موز عملکرد ضعیف دستگاه ها به افزایش آسیب های اجتماعی دامن زده/ مدیریت واحدی در حوزه آسیب های اجتماعی وجود ندارد

سرویس اجتماعی

عضو کمیسیون اجتماعی، تشکیل هرنوع سازمانی برای مدیریت آسیب های اجتماعی را نیازمند مصوبه مجلس دانست.

دوشنبه 4 مرداد 1395 ساعت 13:19

عملکرد ضعیف دستگاه ها به افزایش آسیب های اجتماعی دامن زده/ مدیریت واحدی در حوزه

سیب موز: عملکرد ضعیف دستگاه ها به افزایش آسیب های اجتماعی دامن زده/ مدیریت واحدی در حوزه آسیب های اجتماعی وجود ندارد