داستانک: قیمت تجربه

داستانک: قیمت تجربه

سیب موز: داستانک: قیمت تجربه سیب موز: پابلو پیکاسو,قیمت تجربه

پابلو پیکاسو (نقاش اسپانیایی) یک نقاشی را در عرض 3 دقیقه کشید و قیمت هنگفتی بر روی آن گذاشت.

یک خریدار با این قیمت گذاری مخالفت کرد و آن را برای 3 دقیقه کار منصفانه ندانست.

پیکاسو به او پاسخ داد:

“این کار در واقع در 30 سال و 3 دقیقه انجام گرفته، 30 سالی که به آموزش و پیشرفت فردی و تجربه اندوختن گذشت.”

به گزارش سیب موز: برخی افراد گمان می کنند که افراد موفق از خوش شانسی، استعداد ذاتی، یا نعمت الهی خاصی برخوردارند، اما در واقع پشت هر موفقیت پایدار، مدت ها تلاش طاقت فرسا وجود دارد.