جواب این سئوال ساده ی ریاضی رو کی میدونه؟

جواب این سئوال ساده ی ریاضی رو کی میدونه؟

سیب موز: جواب این سئوال ساده ی ریاضی رو کی میدونه؟

بدون اینکه توضیح اضافه ای ، ضمیمه ی این مطلب کنیم، به ادامه بروید و سئوال بسیار ساده ی ریاضی رو حل کنید.

به گزارش سیب موز: سئوال ریاضی زیر ، 3 گزینه داره. به نظر شما کدام گزینه صحیح هستش؟ (نظرتون رو اعلام کنید)

جواب این سئوال ساده ی ریاضی رو کی میدونه؟ 2