خبر جدید برای بیماران خاص

خبر جدید برای بیماران خاص

سیب موز: خبر جدید برای بیماران خاص

سیب موز معان امور اجتماعی وزارت رفاه گفت: کسانی که دارای 2 دفترچه بیمه درمانی هستند و بیماری با شرایط خاص دارند؛ باید تا پایان فروردین یکی از دو دفترچه را انتخاب کنند.

جنوب نیوز: احمد میدری،معاون رفاه اجتماعی، اظهار کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته کسانی که دارای 2 دفترچه بیمه درمانی هستند و بیماری با شرایط خاص دارند؛

باید تا پایان فروردین، یکی از دو دفترچه را انتخاب کنند.

وی تصریح

کرد: در صورتی که این اتفاق از سوی بیمه شدگان انجام نشود سازمان بیمه یکی

از این دو دفترچه را حذف خواهد کرد و در این صورت ممکن است یارانه دارویی

خود را از دست بدهند.

به گزارش سیب موز میدری خاطر نشان کرد: بیماران خاص از هر دفترچه یک و نیم تا 3 میلیون تومان یارانه دریافت می کنند.خبرگزاری جنوب - /فارس