لغو عمل جراحی، اردوغان را از مرگ نجات داد

سیب موز > نیک نیوز: رسانه های ترکیه افشا کردند سازمان

تروریستی «فتح الله گولن» (فِتو) در سال 2012 قصد داشته مخفیانه «رجب طیب

اردوغان» رئیس جمهور ترکیه را به قتل برساند.

روزنامه «ینی شفق» اسنادی را از «حسین ساریجیجک» عضو سازمان فتو بدست

آورده که نشان می دهد طرفداران گولن در سال 2012 برنامه ریزی کرده بودند تا

اردوغان را طی یک عمل جراحی به قتل برساند.

به گزارش سیب موز ساریجیجک که بعد از وقایع دسامبر سال 2013 دستگیر شده بود، ضمن اعتراف

به برخی اقدامات سازمان گولن، حدود 200 سند محرمانه را در اختیار دادستانی

ترکیه قرار داد.

ینی شفق اقدامات دادستان های طرفدار گولن در ماه دسامبر سال 2013 را که

طی آن قصد داشتند با انجام تحقیقاتی ادعایی درباره تعدادی از سران و مقامات

ارشد دولتی، آنها را از قدرت به زیر بکشند، به کودتا تشبیه کرد. اردوغان

بعنوان یکی از اهداف این اقدامات، در آن زمان نخست وزیر بود.

بر این اساس، ساریجیجک درپی ارتباط با یک امام جماعت و یک سرهنگ وابسته

به سازمان گولن دریافته بود که آنها قصد داشتند در روز هفتم فوریه اردوغان

را طی عمل جراحی ترور کنند اما نخست وزیر وقت ترکیه در آخرین لحظه عمل خود

را لغو کرد.

لغو عمل جراحی، اردوغان را از مرگ نجات داد

سیب موز: لغو عمل جراحی، اردوغان را از مرگ نجات داد