ماجرای پاداش 28 میلیاردی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سیب موز > نیک نیوز: سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختصاص پاداش 28 میلیارد تومانی به مدیران

ارشد این سازمان از محل ردیف های متفرقه بودجه سالانه را در سه سال اخیر

نپذیرفت و غیر واقعی اعلام کرد.

آنطور که سازمان مدیریت در مورد ارقام کلان آمده در بودجه برای بخش

توسعه مدیریت و منابع انسانی توضیح داده است، از مبلغ 28 میلیارد تومانی

مورد ادعا، 9.5 میلیارد تومان، مربوط به بودجه مصوب سال 1395 است که هنوز

در فرآیند ابلاغ بودجه قرار دارد و ریالی از آن تا کنون تخصیص داده نشد. از

این رو هزینه نیز نشده است.

به گزارش سیب موز

از سویی دیگر از مجموع اعتبارات مصوب 18.5 میلیارد تومانی برای سال های

1393 و 1394 مندرج در جداول بودجه، نیز با توجه به وضعیت مالی کشور و خزانه

در دو سال مورد اشاره، پرداخت به صورت کامل انجام نشده است.

بر این اساس در مجموع 5.8 میلیارد تومان شامل مبلغ 4.3 میلیارد تومان برای

سال 1393 و مبلغ 1.5 میلیارد تومان برای سال 1394 تخصیص داده شده است که بر

اساس قانون و موافقتنامه های مبادله شده، برای انجام پژوهش های کاربردی و

مطالعات توسعه ای توسط صاحبنظران، مشاوران و کارشناسان بیرون از سازمانه هزینه شده است و ریالی از آن، صرف امور داخلی سازمان و پاداش به مدیران نشده است.

ماجرای پاداش 28 میلیاردی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سیب موز: ماجرای پاداش 28 میلیاردی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی