تشویق زهرا سعیدی در صحن مجلس

سیب موز > نیک نیوز: در شرایطی که ساعت به پایان

جلسه نزدیک می شد علی مطهری نائب رئیس مجلس دهم در حالیکه اصرار به اتمام

جلسه داشت، زهرا سعیدی تقاضای تذکر داد.

سعیدی تذکر خود را با سخنی از

شهید مطهری آغاز کرد و بیان داشت که اعضای کمیسیون ها تخصص افراد را نادیه

می گیرند و به جای آن اعمال نظر های شخصی جایگزین می شود.

به گزارش سیب موز وی با صدای بلند ریاست مجلس را

خطاب قرار داد و گفت: چه طور می شود فردی که دارای دکترای نفت بوده و من که

2 فوق لیسانس دارم باید از کمیسیون صنایع جا بمانم.

بنا بر این گزارش، پس از پایان تذکر زهرا سعیدی نمایندگان به خاطر نطقش او را تشویق کردند.

تشویق زهرا سعیدی در صحن مجلس

سیب موز: تشویق زهرا سعیدی در صحن مجلس