بررسی فوری موضوع «هدایت تحصیلی» در سازمان بازرسی کل کشور

سیب موز بررسی فوری موضوع «هدایت تحصیلی» در سازمان بازرسی کل کشور

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حکمی به معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی این سازمان ماموریت داد تا به قید فوریت موضوع هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش را بررسی و نتیجه را گزارش دهد.

به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج در حکمی به معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی این سازمان ماموریت داد تا به قید فوریت موضوع هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش را بررسی و نتیجه را گزارش دهد.

موضوع هدایت تحصیلی در زمان انتخاب رشته در مدارس، مورد اعتراض گسترده دانش آموزان و خانواده هایشان قرار گرفته بود.

بررسی فوری موضوع «هدایت تحصیلی» در سازمان بازرسی کل کشور

سیب موز: بررسی فوری موضوع «هدایت تحصیلی» در سازمان بازرسی کل کشور