توزیع کنندگان مواد مخدر تهران در دام پلیس (عکس)

سیب موز صبح امروز چهارشنبه اجرای طرح گسترده ی برخورد با خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر با حضور سردار ساجدی نیا انجام شد.

توزیع کنندگان مواد مخدر تهران در دام پلیس (عکس)

سیب موز: توزیع کنندگان مواد مخدر تهران در دام پلیس (عکس)

توزیع کنندگان مواد مخدر تهران در دام پلیس (عکس) 2 توزیع کنندگان مواد مخدر تهران در دام پلیس (عکس) 3 توزیع کنندگان مواد مخدر تهران در دام پلیس (عکس) 4 توزیع کنندگان مواد مخدر تهران در دام پلیس (عکس) 5 توزیع کنندگان مواد مخدر تهران در دام پلیس (عکس) 6 توزیع کنندگان مواد مخدر تهران در دام پلیس (عکس) 7 توزیع کنندگان مواد مخدر تهران در دام پلیس (عکس) 8 توزیع کنندگان مواد مخدر تهران در دام پلیس (عکس) 9 توزیع کنندگان مواد مخدر تهران در دام پلیس (عکس) 10 توزیع کنندگان مواد مخدر تهران در دام پلیس (عکس) 11 توزیع کنندگان مواد مخدر تهران در دام پلیس (عکس) 12 توزیع کنندگان مواد مخدر تهران در دام پلیس (عکس) 13 توزیع کنندگان مواد مخدر تهران در دام پلیس (عکس) 14 توزیع کنندگان مواد مخدر تهران در دام پلیس (عکس) 15 توزیع کنندگان مواد مخدر تهران در دام پلیس (عکس) 16