باران شدید در استان مازندران (عکس)

سیب موز بارش شدید باران در تعدادی از شهرهای مازندران بویژه مرکز استان ساری ،باعث بروز ایجاد آبگرفتگی در سطح معابر شد.

باران شدید در استان مازندران (عکس)

سیب موز: باران شدید در استان مازندران (عکس)

باران شدید در استان مازندران (عکس) 2 باران شدید در استان مازندران (عکس) 3 باران شدید در استان مازندران (عکس) 4 باران شدید در استان مازندران (عکس) 5 باران شدید در استان مازندران (عکس) 6 باران شدید در استان مازندران (عکس) 7 باران شدید در استان مازندران (عکس) 8 باران شدید در استان مازندران (عکس) 9 باران شدید در استان مازندران (عکس) 10 باران شدید در استان مازندران (عکس) 11 باران شدید در استان مازندران (عکس) 12 باران شدید در استان مازندران (عکس) 13 باران شدید در استان مازندران (عکس) 14