تصویر زیبای ناسا از شب تهران +عکس

سیب موز >

تهران در شب از فضا و ارتفاع 4٠٠ کیلومتری سطح زمین؛ تصویر فضانورد ناسا در ایستگاه فضایی بین المللی.

تصویر زیبای ناسا از شب تهران +عکس

سیب موز: تصویر زیبای ناسا از شب تهران +عکس