نرخ جدید گندم در سال 1348

نرخ جدید گندم در سال 1348

سیب موز: نرخ جدید گندم در سال 1348 سیب موز >

وزارت تولیدات کشاورزی نرخ های جدید خرید گندم از کشاورزان کشور را روز دهم تیرماه 1348 تنی 600 تومان حداکثر و 500 تومان حداقل اعلام کرد.

این وزارتخانه شرکت های تعاونی روستایی را عامل خرید و جمع آوری گندم مازاد کشاورزان معرفی کرد و گفت: بابت جمع آوری محصول حداقل 200 ریال در هر تن حق العمل می پردازد. به گزارش دنیای اقتصاد ، مبراساس گزارش های وزارت تولیدات کشاورزی، در سال47 به میزان 245 هزار تن گندم از کشاورزان نواحی مختلف خریداری کرده است، اما کارشناسان معتقدند که سال 47 سرمای سخت زمستان و ادامه آن در بعضی از نقاط کشور، موجب شد که کشف گندم به موقع انجام نگیرد و تولیدات گندم امسال به این دلیل کاهش داشت. وزارت تولیدات کشاورزی، تولید گندم را به چهار درجه تقسیم کرده است: گندم درجه یک (تولید شده از بذر اصلاح شده) گندم بومی درجه دو، گندم بومی درجه 3 و گندم بومی درجه 4.