اشعار جشن نیکوکاری

اشعار جشن نیکوکاری

جرس قافله آید بر گوشبشنوید اینهمه فریاد و خروشکاروان گل یاسکوله بارش احساسمی رسد پیک بهارتا زند جار که شد وقت نثار :جشن نیکوکاری استجلوه ی همیاری است در هیاهوی بهارکه شکوفا شود از باغ هزاران گل عشقنغمه ی شور زند بلبل عشقو نسیم نوروزبزند با صد شوقشانه بر کاکل عشقخاطر خسته تو را می خوانددل بشکسته تو را می خواند :جشن نیکوکاری استجلوه ی همیاری است تو که رفتی بازارهدیه ی عید برای پسر و دختر خود آوردیشاد کردی دل فرزندانتدلشان را بردی ..."نقل و آجیل کلوچه پشمک"و آنچه را لازمه ی سفره ی عید است خریدی اکنون :جشن نیکوکاری استجلوه ی همیاری است

اشعار جشن نیکوکاری 2

اشعار جشن نیکوکاری  به نام حضرت باری تعالی                              که حال بینوا دریاب حالادوباره جشن نیکوکاری آمد                              زمان همدلی و یاری آمد بیا ای دانش آموز دبستان                               شکوفا کن گلی در این گلستانگلستان قشنگ مهربانی                                 بود از هدیه های آسمانی پیام دین ما می باشد احسان                             اگر داری کمک کن ای مسلمانکمک را از علی می باید آموخت                      که بخشید عمر خود را هرچه اندوخت تقلا کن برای مستمندان                               که اجر این کمک باشد دو چندانچه آدمها که بی کیف و کتابند                        پی گندم چو موری  در شتابند چه آدمها که نان شب ندارند                          به یاری شما چشم انتظارندچه آدمها که بیمار و ضعیفند                          اگر چه ناتوان اما شریفند چه آدمها که تنها و یتیمند                              به احسان شما اکنون سهیمندبیاییم با کمک کردن به یاران                          بهاری نو بسازیم در بهاران چه خوش باشد به جشن مهربانی                      کنیم با بینوایان همزبانیتهیدستان کنون چشم انتظارند                        برای عیدشان عیدی ندارند چه سخت است آدمی با دست خالی                 نپرسند از غمش یک لحظه حالییتیمان را کسانی می شناسند                        که از درد یتیمی می هراسند ولی من مطمئنم یک نفر هست                      که گیرد از رفیق بینوا دستبه یاد دوستان دستی برآرید                        نهال عاطفه در دل بکارید مسلمان هر شب و روزی که آید                 گره از کار همسایه گشایدسروده ی صفرعلی کشوری احمدگردآوری اخبار آکانیوز