متن جالب محمود دولت آبادی برای "رام کردن زن سرکش"

متن جالب محمود دولت آبادی برای "رام کردن زن سرکش"

یادداشت محمد دولت آبادی برای نمایش " رام کردن زن سرکش" را در ادامه بخوانید .

محمود دولت آبادی که چندی پیش به تماشای نمایش «رام کردن زن سرکش» نشسته بود طی یادداشتی ، از این نمایش تمجید کرد.

محمود دولت آبادی: مطلب مفصّلی نوشتم درباره ی نمایش" رام کردن زن سرکش" که متأسفانه به سبب جهل من نسبت به پیچ و خم های کامپیوتر گم شد و از دست رفت؛ در آن نوشته شیفتگی خود را ابراز کرده بودم از تماشای نمایشی بسیار هنر مندانه، شیرین و شاد و به جزییات آن تآتر خوشایند و هنرمندانِ دلباخته ی آن پرداخته بودم؛ از آن جا که نمی توانم آنچه را یک بار نوشته ام تکرار کنم،خلاصه می کنم.

متن جالب محمود دولت آبادی برای "رام کردن زن سرکش" 2

رام کردن زن سرکش

احساسات و دریافت خودم را از دیدن نمایش و آن خلاصه سخن درخودش نهفته دارد ستایش و تحسین مرا نسبت به همه ی هنرمندان و هنرورزان از خرد تا کلان،همراه دارد.

تواناییٍ فراهم آمدن آن جمع صمیمی و دوست داشتنی بازیگران؛ چه دوستانِ متواضعی که می شناختم ازپیش، چه جوانانٍ نیروافزایی که در صحنه جاری بودند و همه عزیز و دوست داشتنی در کار-اجراء .درک بایستگیِ تشکیل گروه نمایش نیز اززمره احساس خرسندی من است که امیدوارم "گروه تآترمستقل" ادامه یابد و منحصر نماند به همین یک بازی، همچنین  پدید آمدن گروه های مشخص دیگر در تأتر کشور ما حتّادرتآتردولتی؛ زیرا تأتر با گروه است که تأتر می تواند باشد و ادامه یابد، نه بی گروه.

خواهان توفیق همه ی هنرمندان تأترکشورهستم.

باقدرشناسی-محمود دولت آبادی،بیستم فروردین١٣٩4خورشیدی-تهران

متن جالب محمود دولت آبادی برای "رام کردن زن سرکش" 3

رام کردن زن سرکش