سیاهت را به تن کردی که بنمایی عزا دارم

سیاهت را به تن کردی که بنمایی عزا دارم

سیب موز: سیاهت را به تن کردی که بنمایی عزا دارم

سیب موز: همه عالم سیه پوشند نمیدانی؟…محرم شد اری

سیاهت را به تن کن باز،دل آری…محرم شد اری

به گزارش سیب موز: صدای سینه ی مردم ،درون کوچه می پیچد

صدای سنج و دمام است،غوغایی…محرم شد اری

صدای شیون مردم ، که از مسجد به گوش آید

صدای طبل و زنجیر است و مداحی…محرم شد اری

صدای هق هق ابری که می گرید برای او

صدای شیون باد است ، با بادی…محرم شد

پسر میپرسد: ای بابا، چرا حالت پریشان است؟

پدر گفتا:سیاهت کو؟نمیدانی؟…محرم شد

سیاهت را به تن کردی که بنمایی عزا دارم

خوشا احوال شب را که همه رنگش…محرم شد

خوشا احوال مردانی، که سیراب از عطش رفتند

هفتاد و دو پروانه، که رفتند و …محرم شد