عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند

سیب موز: مجله سیب موز: بنا به اظهار دفتر حقوق بشر سازمان ملل در پی حملات هوایی به سرکردگی عربستان و حمایت آمریکا، تاکنون بیش از 9 هزار نفر که شامل 3 هزار غیر نظامی می شود، کشته شده اند. حدود 2.3 میلیون نفر نیز در یمن از خانه و کاشانه هایشان رانده شدند و خانه هایشان در این حملات ویران شده است. به دلیل جنگ در یمن ورود مواد مواد غذایی به این کشور بسیار دشوار و غیر ممکن است. حتی از ورود سوخت به یمن به دلیل اجتناب وسایل نقلیه از ورود به منطقه جنگی امتناع می شود.

عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند

سیب موز: عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند

عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 2 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 3 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 4 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 5 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 6 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 7 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 8 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 9 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 10 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 11 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 12 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 13 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 14 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 15 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 16 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 17 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 18 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 19 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 20 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 21 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 22 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 23 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 24 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 25 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 26 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 27 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 28 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 29 عربستان باعث شد این کودکان سوء تغذیه بگیرند 30