چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای

چگونگی-احتساب-دوران-سربازی-در-سوابق-بیمه-ای

سیب موز: » چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای

سیب موز:

به گزارش ؛ به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ١4 قانون کار و استفساریه قانون مذکور مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب هیئت وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولان قانون تأمین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی امکان پذیر است.

احتساب سوابق مورد نظر منوط به بیمه پردازی در زمان ارایه تقاضا و داشتن ٢ سال سابقه حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی و همچنین پرداخت حق بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده ٣ آیین نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت سی ام سهم بیمه شده و بیست وسه سی ام سهم دولت است.

مهلت پرداخت حق بیمه در صورت پرداخت یکجا، حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی است.

بیمه شده در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق بیمه متعلقه می تواند در مهلت مذکور نسبت به ارایه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند که در این حالت واحد اجرایی با توجه به میزان بدهی و سایر ملاحظات، حق بیمه متعلقه را حداکثر در ١٢ قسط ماهانه تقسیط خواهد کرد.

گفتنی است، در هرحال پذیرش سوابق مورد نظر و بهره مندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تأمین اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق بیمه در مهلت های تعیین شده خواهد بود. در غیر این صورت احتساب سوابق مذکور بر اساس تقاضای مجدد و تجدید محاسبه حق بیمه با رعایت ضوابط مربوطه میسر است.

منبع: باشگاه خبرنگاران