ادعای نوبخت درباره پرداخت 23 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در یک ماه/ گزارش خزانه داری آمار آقای سخنگو را تایید نمی کند

ادعای-نوبخت-درباره-پرداخت-23-هزار-میلیارد-تومان-بودجه-عمرانی-در-یک-ماه-گزارش-خزا

سیب موز: » ادعای نوبخت درباره پرداخت 23 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در یک ماه/ گزارش خزانه داری آمار آقای سخنگو را تایید نمی کند

سیب موز:

به گزارش ، طبق آنچه که در جدول متغیرهای عملکرد مالی و بودجه دولت در 11 ماهه سال 95 درج شده، درآمد دولت از محل مالیات و عوارض گمرکی در این مدت 117 هزار و 760 میلیارد تومان و سایر درآمدها 32 هزار و 120 میلیارد تومان و درآمد حاصل از نفت و فرآورده های نفتی 59 هزار و 710 میلیارد تومان بوده است.

به گزارش سیب موز: همچنین درآمد دولت از محل واگذاری دارایی های مالی (درآمد حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی و فروش اوراق) 31 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است.

در بخش هزینه ها، 178 هزار و 580 میلیارد تومان به بخش جاری پرداخت شده در حالی که طبق پیش بینی بودجه میزان پرداخت ها در دوره 11 ماهه 95 باید به 196 هزار و 780 میلیارد تومان می رسید.

سهم اعتبارات عمرانی از کل پرداخت ها 18 هزار و 590 میلیارد تومان است.

کل بودجه ای که برای بخش عمرانی در قانون بودجه سال  1395 درصد نظر گرفت شده 57 هزار و 480 میلیارد تومان است که رقم فوق نشان دهنده فاصله معنادار بین رقم محقق شده و پیش بینی است.

از نظر عملکرد، نسبت بودجه عمرانی به جاری در پایان بهمن ماه به 10.4 درصد کاهش یافته که کمترین نسبت در 12 سال گذشته است.

در حالی این این ارقام از سوی بانک مرکزی (از ماخذ وزارت اقتصاد) منتشر شده است که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: « هزینه جاری دولت در سال 95 حدود 208 هزار میلیارد تومان و هزینه عمرانی دولت حدود 42 هزار میلیارد تومان بوده که 68 درصد رشد نسبت به سال 94 داشته است.»

به گزارش فارس، سخنگوی دولت آمار کل سال 95 را اعلام کرد و گزارش امروز بانک مرکزی مربوط به عملکرد 11 ماهه بودجه است. در واقع تفاوت فقط در یک ماه است.

اما چگونه می شود که عملکرد 18 هزار و 590 میلیارد تومانی 11 ماهه سال 95 به 42 هزار میلیارد تومان در 12 ماهه سال 95 تغییر می کند. با این حساب فقط در ماه پایانی سال 23 هزار و 410 میلیارد تومان به بخش عمرانی پرداخت شده است؟

کاش بانک مرکزی گزارش کل سال 95 را منتشر می کرد تا نیاز به این تفاسیر نباشد اما چگونه است وقتی که در 11 ماه دولت فقط 18 هزار و 560 میلیارد تومان برای بخش عمرانی پرداخت کرده در ماه پایانی میزان بیش تر 23 هزار میلیارد تومان تخصیص می یابد؟

هر گونه که میزان درآمدها و هزینه های جاری و روند پردخت های عمرانی را بررسی کنیم، پرداخت 42 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و فاصله آن با عملکرد 18 هزار و 590 میلیارد تومانی 11 ماهه سال 95 قابل پر شدن نیست چرا که با توجه به هزینه 208 هزار میلیارد تومانی بودجه جاری که توسط نوبخت اعلام شده، در ماه پایانی سال بیش از 29 هزار میلیارد تومان به بخش جاری پرداخت شده است.

منبع: فارس