خوبان همه دنبال بندگی هستند

خوبان همه دنبال بندگی هستند

سیب موز: خوبان همه دنبال بندگی هستند

سیب موز: باید دنبال بندگی باشیم. بندگی یعنی کاری را انجام دهیم که او دوست دارد نه خودمان. ممکن است کاری باشد – مثل ازداوج – که خود انسان هم دوست داشته باشد، ولی معیار اصلی خداست. باید او را در نظر گرفت و جلو رفت. در این صورت دیگر نمی توان با همسر و فرزندان تندی کرد.