نقاشی هایی واقعی تر از واقعیت

سیب موز چند رسانه ای > عکس - نقاشی های هایپررئال یا فزون واقع گرا جزو سبک های متاخر نقاشی در جهان هستند که سعی در هرچه واقعی تر نشان دادن سوژه های خود دارند. کار نقاشان این سبک تا جایی پیش می رود که گاهی آثارشان از خود واقعیت هم واقعی تر می شود!، برای همین گاهی عنوان فراواقعی هم به آن ها می دهند.

نقاشی هایپررئال

نقاشی هایی واقعی تر از واقعیت

سیب موز: نقاشی هایی واقعی تر از واقعیت

نقاشی هایپررئال

نقاشی هایی واقعی تر از واقعیت 2

نقاشی هایپررئال

نقاشی هایی واقعی تر از واقعیت 3

نقاشی هایپررئال

نقاشی هایی واقعی تر از واقعیت 4

نقاشی هایپررئال

نقاشی هایی واقعی تر از واقعیت 5

نقاشی هایپررئال

نقاشی هایی واقعی تر از واقعیت 6

نقاشی هایپررئال

نقاشی هایی واقعی تر از واقعیت 7

نقاشی هایپررئال

نقاشی هایی واقعی تر از واقعیت 8

نقاشی هایپررئال

نقاشی هایی واقعی تر از واقعیت 9

نقاشی هایپررئال

نقاشی هایی واقعی تر از واقعیت 10

نقاشی هایپررئال

نقاشی هایی واقعی تر از واقعیت 11

نقاشی هایپررئال

نقاشی هایی واقعی تر از واقعیت 12

به گزارش مشرق نیوز، امانوئل داسکانیو با سوژه قرار دادن آنسان، اشیاء و میوه ها و با ایجاد چالش هایی مثل بارتاب نور از روی آب یا انعکاس شیشه، سعی در محک زدن خود در این سبک داشته و به نوعی اعجاب بیش تری را برمی انگیزد. آثار او با داشتن پس زمینه ی سیاه و چیدمان و نورپردازی حساب شده به عکاسی صحنه آرایی شده شباهت پیدا کرده است.

به گزارش سیب موز از این جهت شاید بتوان کارهای او را در سبک فتورئال قرار داد. چرا که نقاشی های او به عکس شباهت بیش تری دارند تا واقعیت.

61282