کاریکاتور/ معامله شیرین قاضی مرتضوی و ب.ز!

سیب موز طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - 2 میلیارد ین معادل 60 میلیارد تومان، ضرر بی خوابی دادستان سابق تهران در معامله با باک زنجانی است!

کاریکاتور/ معامله شیرین قاضی مرتضوی و ب.ز!

سیب موز: کاریکاتور/ معامله شیرین قاضی مرتضوی و ب.ز!

حسین صافی. شرق

6060