تصاویر | خشک شدن زاینده رود

سیب موز چند رسانه ای > عکس - رئیس اداره حفاظت از محیط زیست چادگان گفت: محیط زیست جانداران زاینده رود از سوی عوامل انسانی در حال نابودی است.

خشک شدن زاینده رود

تصاویر | خشک شدن زاینده رود

سیب موز: تصاویر | خشک شدن زاینده رود

خشک شدن زاینده رود

تصاویر | خشک شدن زاینده رود 2

خشک شدن زاینده رود

تصاویر | خشک شدن زاینده رود 3

خشک شدن زاینده رود

تصاویر | خشک شدن زاینده رود 4

خشک شدن زاینده رود

تصاویر | خشک شدن زاینده رود 5

خشک شدن زاینده رود

تصاویر | خشک شدن زاینده رود 6

خشک شدن زاینده رود

تصاویر | خشک شدن زاینده رود 7

خشک شدن زاینده رود

تصاویر | خشک شدن زاینده رود 8

خشک شدن زاینده رود

تصاویر | خشک شدن زاینده رود 9

خشک شدن زاینده رود

تصاویر | خشک شدن زاینده رود 10

خشک شدن زاینده رود

تصاویر | خشک شدن زاینده رود 11

خشک شدن زاینده رود

تصاویر | خشک شدن زاینده رود 12

خشک شدن زاینده رود

تصاویر | خشک شدن زاینده رود 13

خشک شدن زاینده رود

تصاویر | خشک شدن زاینده رود 14

به گزارش مهر، مجتبی حاجتی گفت: زاینده رود فقط با کم آبی و برداشت های غیر اصولی آب که محیط زیست منطقه را شدیدا متاثر کرده مواجه نیست بلکه آسیب هایی که انسانها به عمد به زاینده رود می رسانند برای محیط زیست جانداران معظلی شده است.

به گزارش سیب موز او گفت: این معضلات باعث نزدیکی انقراض پرنده کاکایی ارمنی که تنها جایگاه زادآوری آن در ایران و به روایتی در خاورمیانه، در جزایر چادگان است، شده است.

به گفته رئیس اداره حفاظت از محیط زیست چادگان، در سال جاری بیش از 13 هزار متر تور ماهی گیری توسط اداره محیط زیست چادگان که فقط سه نفر نیروی انسانی دارد جمع شده است.

او با بیان اینکه در این راستا همچنین با متخلفان زیادی برخورد شده است، گفت: همچنان زاینده رودی که اکنون کمتر از 300 میلیون متر مکعب آب برایش باقی مانده، شاهد ظلم و آسیب رسانی افرادی است که از شکستن تخم پرنده ها، ریختن زباله در حاشیه زاینده رود و صید ماهی با تور لذت می برند.

حاجتی گفت: اداره محیط زیست چادگان با کمترین امکانات و تجهیزات با تمام قدرت با متخلفان برخورد شدید می کند اما چاره حل این مشکل فرهنگ سازی است.

عکس ها: میزان

61282