تصاویر | شادی مردم ترکیه در خیابان ها چند روز بعد از کودتای نافرجام

سیب موز چند رسانه ای > عکس - مردم ترکیه چند روز بعد از کودتای نافرجام در کشورشان و بازگشت نسبی آرامش در حمایت از اردوغان همچنان مشغول شادی در خیابان های استانبول و آنکارا هستند.

شادی مردم ترکیه چند روز بعد از کودتای نافرجام/ AFP

تصاویر | شادی مردم ترکیه در خیابان ها چند روز بعد از کودتای نافرجام

سیب موز: تصاویر | شادی مردم ترکیه در خیابان ها چند روز بعد از کودتای نافرجام

شادی مردم ترکیه چند روز بعد از کودتای نافرجام/ AP

تصاویر | شادی مردم ترکیه در خیابان ها چند روز بعد از کودتای نافرجام 2

شادی مردم ترکیه چند روز بعد از کودتای نافرجام/ EPA

تصاویر | شادی مردم ترکیه در خیابان ها چند روز بعد از کودتای نافرجام 3

شادی مردم ترکیه چند روز بعد از کودتای نافرجام/ Getty Images

تصاویر | شادی مردم ترکیه در خیابان ها چند روز بعد از کودتای نافرجام 4

شادی مردم ترکیه چند روز بعد از کودتای نافرجام/ EPA

تصاویر | شادی مردم ترکیه در خیابان ها چند روز بعد از کودتای نافرجام 5

شادی مردم ترکیه چند روز بعد از کودتای نافرجام/ AFP

تصاویر | شادی مردم ترکیه در خیابان ها چند روز بعد از کودتای نافرجام 6

شادی مردم ترکیه چند روز بعد از کودتای نافرجام/ EPA

تصاویر | شادی مردم ترکیه در خیابان ها چند روز بعد از کودتای نافرجام 7

شادی مردم ترکیه چند روز بعد از کودتای نافرجام/ EPA

تصاویر | شادی مردم ترکیه در خیابان ها چند روز بعد از کودتای نافرجام 8

شادی مردم ترکیه چند روز بعد از کودتای نافرجام/ Getty Images

تصاویر | شادی مردم ترکیه در خیابان ها چند روز بعد از کودتای نافرجام 9

شادی مردم ترکیه چند روز بعد از کودتای نافرجام/ EPA

تصاویر | شادی مردم ترکیه در خیابان ها چند روز بعد از کودتای نافرجام 10

شادی مردم ترکیه چند روز بعد از کودتای نافرجام/ Reuters

تصاویر | شادی مردم ترکیه در خیابان ها چند روز بعد از کودتای نافرجام 11

شادی مردم ترکیه چند روز بعد از کودتای نافرجام/ AFP

تصاویر | شادی مردم ترکیه در خیابان ها چند روز بعد از کودتای نافرجام 12