چه عواملی موجب خروج رکود از بازار خودرو می شود؟ /شما نظر بدهید

چه عواملی موجب خروج رکود از  بازار خودرو می شود؟ /شما نظر بدهید

سیب موز: چه عواملی موجب خروج رکود از بازار خودرو می شود؟ /شما نظر بدهید سیب موز اقتصاد > صنعت - تابستان به زودی به نیمه می رسد و بازار خودرو همانند سایر بازارها در رکود به سر می برد.

برخی دیدگاهها تاکید

می کنند که برای خروج از رکود بازار خودرو باید دولت وارد عمل شود و قیمت ها را

کاهش بدهد.

برخی ها هم معتقدند که تعرفه واردات خودرو باید کاهش یابد.دیدگاه دیگری

براین موضوع تاکید دارد که باید خودروسازان محصولات جدیدتری به بازار عرضه کنند.

به گزارش سیب موز به

نظر شما برای تحرک در بازار خودرو چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟

3535