حضور اولین زوج ورزشی همجنسگرا + عکس

سیب موز:

خانم ها کیت و هلن ریچاردسون — والش اولین دفعه نیست که در بازی های المپیک شرکت می کنند

به گزارش مجله مراحم : ولی برای اولین بار است که بعنوان یک زوج همجنسگرا از انگلیس در رشته هاکی زنان در ریو به مسابقه خواهند پرداخت.

حضور اولین زوج ورزشی همجنسگرا + عکس

سیب موز: حضور اولین زوج ورزشی همجنسگرا + عکس

حضور اولین زوج ورزشی همجنسگرا + عکس 2