نرخ بیکاری 11.8 درصد شد

نرخ بیکاری ۱۱.۸ درصد شد

سیب موز: نرخ بیکاری 11.8 درصد شد سیب موز بررسی های مرکز آمار نشان می دهد که نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته به 11.8 درصد رسیده است.به گزارش تسنیم، بررسی های مرکز آمار حکایت از آن دارد که رخ بیکاری در فصل زمستان سال 1394 به 11.8 درصد رسیده که نسبت به زمستان سال قبل(سال 1393) 0.3 درصد افزایش یافته است.در فصل زمستان نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 11.8 درصد بوده که این شاخص در بین مردان 10.2 درصد و در بین زنان 19.7 درصد محاسبه شده است.همچنین  نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی چرا که نرخ بیکاری در نقاط شهری 12.6 درصد و در نقاط روستایی 9.6 درصد بوده است. اگر جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری 11.8 درصد به دست می آید.مستندات مرکز آمار بیانگر آن است که نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 37.7 درصد بوده است.این شاخص در بین مردان 62.6 درصد و در بین زنان 12.8 درصد محاسبه شده است.همچنین نتایج نشان می دهد درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 38.7 درصد و در نقاط شهری 37.3 درصد بوده است.نرخ مشارکت اقتصادی برای جمعیت 15 ساله و بیشتر در کل کشور 41.2 درصد به دست آمده است. این میزان در بین مردان 68.8 درصد و در بین زنان 14 درصد بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور برای جمعیت 15 سال به بالا در نقاط شهری نیز 40.6 درصد و در نقاط روستایی 43.1 درصد به دست آمده است.