ارزیابی موقعیت ایران در کمیته حقوقی سازمان ملل

ارزیابی موقعیت ایران در کمیته حقوقی سازمان ملل

سیب موز: ارزیابی موقعیت ایران در کمیته حقوقی سازمان ملل سیب موز دکترمحمد جواد ظریف، 25 سال پیش بابهره گیری از استعدادهای مدیریتی وفردی خودوباتعامل خلاق و بهره وری از موقعیتها وظرفیتهای که جمهوری اسلامی ایران بعنوان بازیگری پویا درسطح منطقه ای وبین المللی متبلورساخته بود. توانست شایستگی های کشورمان رادر کسب مقام کمیته حقوقی چهل وهفتم مجمع عمومی سازمان ملل رادرسال 1371راثبت نماید.

همچنین ظریف در سال 1372ریاست کمیته نگارش اجلاس آسیایی حقوق بشر را در بانکوک برعهده داشت.""و در اجلاس افتتاحیه کنگره حقوق بین الملل ملل متحد در نیویورک نیز ریاست ان رابدست اورد .

به گزارش سیب موز ظریف درکارنامه خویش ریاست اجلاس ها و نشست های متعددی مانند کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی، کمیته سیاسی هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی تهران، نشست کارشناسان ارشد هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی تهران، کمیته کارشناسان اعتمادسازی، کمیته سیاسی دوازدهمین اجلاس سران غیرمتعهدها در دوربان، سمپوزیوم اسلامی گفت وگوی تمدن ها، کمیسیون خلع سلاح ملل متحد، کنفرانس آسیایی نژادپرستی و تبعیض نژادی، کمیته متخصصان گفت وگوی تمدن ها در جده، کمیسیون فرهنگی یونسکو در نیویورک را برعهده داشته است

ظریف از 82 تا 84 معاون مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. و سخنگویی هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی در تهران را نیز برعهده داشت.

یک کارشناس مطلع درامورسازمان ملل درپاسخ به تحلیل بعضی افرادکه می گویند چرارژیم صهیونیستی با استفاده ازکسب آرای برخی ازکشورهای عربی موقعیتش را ارتقا بخشیده و ایران نیز در حال حاضر موقعیتش درسازمان ملل ،مقام معاون کمیته ختم استعماررا دراختیاردارد وبدین وسیله درصدد بوده تا با نوعی مقایسه انگاری بالانس غیر واقعی از توازن سنجی را از موقعیتهای دو کشور ارائه نمایند، خاطرنشان ساخت اجماع سازی تصنعی برای موقعیت متزلزل رژیم صهیونیستی درمجامع بین المللی ، امتیاز بارزی برای این رژیم ایجادنخواهدکرد.

این کارشناس بین المللی افزود: جایگاه کشورها درسازمانهای بین المللی هرگز زاییده صرفا اجماع سازی تصنعی وبراساس مولفه های شکننده درخدمت اهداف غیرپایدار و شکلی نبوده ،زیراکه ارزشها واصول بینادین سازمان ملل متحد همواره مبتنی برعدالت ،برابری ،عدم ظلم وتجاوز ودوری از اشغال اراضی دیگر کشورها استواربوده وقطعارژیم های که خودمتصف به اینگونه خصوصیات هستند نمی تواننداثربخشی واقعی براین جایگاه ها داشته باشند چراکه رویکردهای نمایشی نمی توانند موقعیتهای جوهری رژیم های اشغالگررا درقلب و جعل حقایق وتزیین ظلم ونژادپرستی بهبودبخشد.